ឯកឧត្តម ណុះ ស្លេះ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវេទិកា អ៊ីម៉ាន់អាកាដេមីអន្តរជាតិ

ឯកឧត្តម ណុះ ស្លេះ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវេទិកា អ៊ីម៉ាន់អាកាដេមីអន្តរជាតិ (EIA Forum) នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅអង្គការមូលនិធិអ៊ីម៉ាន់កម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ ១៦០នាក់ ជាតំណាងអង្គការ សមាគម ថ្នាក់ដឹកនាំសាលារៀន សហគ្រិន អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង និងនិស្សិត។

Emaan Foundation Cambodia’s (EFC) Work Plan Seminar

On the 23rd to 24th of October 2022, Emaan Foundation Cambodia’s (EFC) Work Plan Seminar for Emaan International Academy (EIA) was conducted at Sunway Hotel Phnom Penh. We started with an Environmental Scanning segment by local authorities and practitioners. The Seminar was facilitated by Emaan Catalyst Community – ECC. 5 areas of concern were discussed: #languagelearning #islamiceducation[…..]

A quick visit to H.E. Othsman Hassan

A quick visit to H.E. Othsman Hassan, Senior Minister In-Charge of Special Mission (Islamic Affairs) to share with him the things we do in Emaan Foundation. H.E. Othsman Hassan also gives us a very good advise on the need to maintain unity in the community. He gave his support to our activities, on the 23rd October 2022.

EFC Distributed Quarterly Food Aid to the Needy

On September 3, 2022, Emaan Foundation Cambodia distributed 30 Food Aid packages to poor, and needy families in Khbop Village, Svay Kleang Commune, Kroch Chmar District, Tbong Khmom Province. The distribution was witnessed by Dr. Alfin Sles, an Executive Director. The food aid package includes 20 kilograms of rice and 1 box of noodles. As part of[…..]

Sharing Session Series II on “Leaders tomorrow, Starts today”

With the support from Emaan Foundation Cambodia (EFC), Emaan Volunteer Club has successfully organized a Sharing Session Series II on “Leaders tomorrow, Starts today” by Mr. Adib Hakim, CEO of Rizq International and Business Consultant on Sunday 21st August 2022. Mr. Adib covered many aspects of leadership including the characteristic of an exemplary leader. The speaker highlighted[…..]

QURBAN ACTIVITIES IN CAMBODAI

Since 2010, Emaan Foundation Cambodia (EFC) has been working on this project. Thousands of disadvantaged households throughout Cambodia receive fresh Qurbani meat every year. This year, EFC has continued to implement this project with the goal of giving fresh Qurbani meat to the poor and needy villages on Eid al Adha days, as well as empowering the[…..]

Mr. Mohd Kahliab Founder of Emaan Foundation Cambodia (EFC) led EFC Management Team to visit a newly established Cambodian University of Management and Technology (CUMT) in Phnom Penh.

Mr. Mohd Kahliab Founder of Emaan Foundation Cambodia (EFC) led EFC Management Team to visit a newly established Cambodian University of Management and Technology (CUMT) in Phnom Penh. EFC is interested in sponsoring students’ bursaries, Library books, and internship opportunities for CUMT students in Singapore and other ASEAN Member States (AMS). 27 June 2022