ឯកឧត្តម ណុះ ស្លេះ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវេទិកា អ៊ីម៉ាន់អាកាដេមីអន្តរជាតិ

ឯកឧត្តម ណុះ ស្លេះ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវេទិកា អ៊ីម៉ាន់អាកាដេមីអន្តរជាតិ (EIA Forum) នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅអង្គការមូលនិធិអ៊ីម៉ាន់កម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ ១៦០នាក់ ជាតំណាងអង្គការ សមាគម ថ្នាក់ដឹកនាំសាលារៀន សហគ្រិន អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង និងនិស្សិត។

ឯកឧត្តម ណុះ ស្លេះ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវេទិកា អ៊ីម៉ាន់អាកាដេមីអន្តរជាតិ

ឯកឧត្តម ណុះ ស្លេះ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវេទិកា អ៊ីម៉ាន់អាកាដេមីអន្តរជាតិ (EIA Forum) នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅអង្គការមូលនិធិអ៊ីម៉ាន់កម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ ១៦០នាក់ ជាតំណាងអង្គការ សមាគម ថ្នាក់ដឹកនាំសាលារៀន សហគ្រិន អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង និងនិស្សិត។

Emaan Foundation Cambodia’s (EFC) Work Plan Seminar

On the 23rd to 24th of October 2022, Emaan Foundation Cambodia’s (EFC) Work Plan Seminar for Emaan International Academy (EIA) was conducted at Sunway Hotel Phnom Penh. We started with an Environmental Scanning segment by local authorities and practitioners. The Seminar was facilitated by Emaan Catalyst Community – ECC. 5 areas of concern were discussed: #languagelearning #islamiceducation[…..]