ឯកឧត្តម ណុះ ស្លេះ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវេទិកា អ៊ីម៉ាន់អាកាដេមីអន្តរជាតិ

ឯកឧត្តម ណុះ ស្លេះ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវេទិកា អ៊ីម៉ាន់អាកាដេមីអន្តរជាតិ (EIA Forum) នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅអង្គការមូលនិធិអ៊ីម៉ាន់កម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ ១៦០នាក់ ជាតំណាងអង្គការ សមាគម ថ្នាក់ដឹកនាំសាលារៀន សហគ្រិន អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង និងនិស្សិត។

SHARE

Suggested for You

Quarterly Food Aid Distribution Program

On May 08 2023, Emaan Foundation distributed food aid hampers to 30 needy families in Khbop Village, Tbongkhmom Province. The quarterly Food Aid assistance is part of EFC Model Village programme. SHARE

SHARE

Congratulations to all Umrah Sponsorship Recipients

On 24 April 2023, five villagers from Khbop Village, Tbongkhmom Province are selected to perform an Umrah. This program is sponsored by donor through Emaan Foundation Cambodia. The recipients expressed their gratitude to the donor for given them the life time opportunity to perform Umrah. SHARE

SHARE

Leave A Comment